فن در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مجدد در توئیت خود در ارتباط با برگزیت نوشت: روز های سرنوشت ساز برای مذاکراتمان.

فن در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مجدد در توئیت خود در ارتباط با برگزیت نوشت:

روز های سرنوشت ساز برای مذاکراتمان.

پیشرفت وجود داشته است اما امروز نمی توانم بگویم آیا در نهایت توافقی وجود خواهد داشت.ما ترجیح می دهیم تا توافق کنیم. اما نتیجه هر چه باشد، یک تفاوت آشکار بین یک عضو کامل بودن در اتحادیه و تنها یک شریک ارزشمند وجود خواهد داشت.

 

 


بسته کمکی برای صنعت هتل