بر طبق اسناد، اوپک پلاس علائم اولیه از کاهش ذخایر نفت را می بیند اما هشدار می دهد که افزایش موارد کووید۱۹ ممکن است بر ریکاوری اقتصادی و تقاضای نفت تاثیر بگذارد.

 بر طبق اسناد، اوپک پلاس علائم اولیه از کاهش ذخایر نفت را می بیند اما هشدار می دهد که افزایش موارد کووید۱۹ ممکن است بر ریکاوری اقتصادی و تقاضای نفت تاثیر بگذارد.

اوپک پلاس نگران افزایش انباشته جبرانی خروجی نفت است که در ماه آگوست ۲.۸ میلیون بشکه در روز بوده است.

موسسهIFW آلمان پیش بینی خود ازGDP سال ۲۰۲۰ را کمی بهبود بخشید.