در گزارش آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو اشاره شد که کمیته سیاست های پولی در صورت لزوم می تواند با افزایش سرعت خریدها یا تغییر خرید های اوراق به سررسید بلند مدت تر بدون اینکه اندازه خرید ها را افزایش دهد، انبساط بیشتری در سیاست ها فراهم کند.

 در گزارش آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو اشاره شد که کمیته سیاست های پولی در صورت لزوم می تواند با افزایش سرعت خریدها یا تغییر خرید های اوراق به سررسید بلند مدت تر بدون اینکه اندازه خرید ها را افزایش دهد، انبساط بیشتری در سیاست ها فراهم کند.
 

موارد روزانه ابتلا به کووید۱۹ در نیویورک به بالاترین سطوح خود از ماه آوریل رسید