گزارش آخرین نشست بانک مرکزی اروپا اشاره دارد که در حالیکه توافق گسترده ای در مورد نیاز به تنظیمات مجدد سیاست ها در ماه دسامبر وجود داشته اما هشدار داده شده که شورای سیاست گذاری بانک نباید خود را از قبل متعهد به اقدامات خاص کند.

در اینجا بنویسید...

وزیر امورخارجه ایرلند کاونی در ارتباط با برگزیت می گوید: امیدواریم خروجی مذاکرات مثبت باشد.