مدیر اجرایی کمپانی آسترازنکا می گوید این شرکت احتمالا یک آزمایش جهانی واکسن کووید۱۹ را اجرایی کند اما انتظار نمی رود که آزمایش جدید تائید انگلستان و اتحادیه اروپا را شامل شود.

در اینجا بنویسید...

گزارش آخرین نشست بانک مرکزی اروپا اشاره دارد که در حالیکه توافق گسترده ای در مورد نیاز به تنظیمات مجدد سیاست ها در ماه دسامبر وجود داشته اما هشدار داده شده که شورای سیاست گذاری بانک نباید خود را از قبل متعهد به اقدامات خاص کند.