عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی: ابزار های بانک مرکزی متناسب و موثر بوده است.

عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی:

ابزار های بانک مرکزی متناسب و موثر بوده است.

اولین هدف این است که تا زمانیکه لازم باشد باید  شرایط مالی مطلوب را حفظ کرد.

تنظیم مجدد ابزارهای سیاست گذاری نه تنها باید بر روی سطح حمایت ها متمرکز شود بلکه بازه زمانی،انعطاف پذیری و کارایی نیز باید مورد توجه باشد.

 


مدیر اجرایی کمپانی آسترازنکا می گوید این شرکت احتمالا یک آزمایش جهانی واکسن کووید۱۹ را اجرایی کند اما انتظار نمی رود که آزمایش جدید تائید انگلستان و اتحادیه اروپا را شامل شود.