دیوید فراست نماینده انگلستان در امور برگزیت در ارتباط با مذاکرات می گوید: دیر شده است اما توافق هنوز هم امکانپذیر است و به مذاکرات تا زمانیکه نتایج قطعی مشخص شود ادامه می دهم.

 دیوید فراست نماینده انگلستان در امور برگزیت در ارتباط با مذاکرات می گوید:

دیر شده است اما توافق هنوز هم امکانپذیر است و به مذاکرات تا زمانیکه نتایج قطعی مشخص شود ادامه می دهم.

هر گونه توافق باید با احترام کامل به حق حاکمیت انگلستان انجام شود.

 


نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن می گوید: توافقی جهت انجام وجود دارد اما احتمال توافق چیزی است که از سوی دوستان ما در اتحادیه اروپا تعیین می شود.