پیشنهاد میشل بارنیر به انگلستان

 پیشنهاد میشل بارنیر به انگلستان

میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا می گوید پیشنهاد می کنم تحت هر گونه توافق تجاری آزاد بین ۱۵٪ تا ۱۸٪ از ارزش سهمیه ماهی گیری اتحادیه اروپا در آبهای بریتانیا به انگلستان بازیابی شود.


باید دید آیا انگلستان با این پیشنهاد موافقت می کند؟دیوید فراست نماینده انگلستان در امور برگزیت در ارتباط با مذاکرات می گوید: دیر شده است اما توافق هنوز هم امکانپذیر است و به مذاکرات تا زمانیکه نتایج قطعی مشخص شود ادامه می دهم.