وزیر امورخارجه ایرلند کاونی در ارتباط با برگزیت: وقت در حال اتمام و قابل توجه است که انگلستان نیز می گوید این هفته کلیدی می باشد.

 وزیر امورخارجه ایرلند کاونی در ارتباط با برگزیت:

وقت در حال اتمام و قابل توجه است که انگلستان نیز می گوید این هفته کلیدی می باشد.

توافق این هفته می تواند حاصل شود.

این هفته حیاتی می باشد.  

در مذاکرات دو موضوع بسیار بزرگ وجود دارد که هنوز حل نشده اند.

 


به گزارش منابع نزدیک گفته می شود اعضای اوپک پلاس در ارتباط با تمدید سه الی چهار ماهه کاهش خروجی نفت در حال مذاکره هستند و به عنوان سناریو اصلی به دنبال افزایش تدریجی خروجی نفت می باشند.