شرکت دارو سازی مدرنا تجزیه و تحلیل اولیه کارایی واکسن کاندیدای خود را در مطالعات فاز سوم را منتشر کرد.

 شرکت دارو سازی مدرنا تجزیه و تحلیل اولیه کارایی واکسن کاندیدای خود در مطالعات فاز سوم را منتشر کرد.

همچنان واکسن به خوبی تحمل می شود و هیچ نگرانی جدی ایمنی تا به امروز مشخص نشده است.


و امروز جهت ارائه درخواست مجوز استفاده ضروری سازمان غذا و دارو اقدام می کند.


آنالیز اثر بخشی نهایی ۹۴.۱٪ را نشان می دهد و در برابر کووید۱۹ تشدید یافته اثر بخشی ۱۰۰٪ اعلام شده.

 


وزیر امورخارجه ایرلند کاونی در ارتباط با برگزیت: وقت در حال اتمام و قابل توجه است که انگلستان نیز می گوید این هفته کلیدی می باشد.