تحلیل نشست فردای رزرو بانک استرالیا

 تحلیل نشست فردای رزرو بانک استرالیا:

فردا صبح در ساعت ۷ صبح به وقت تهران بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره جدید و بیانیه سیاست های پولی خود را منتشر می کنه.

انتظار میره نرخ  بهره در عدد ۰.۱٪ ثابت بمونه و تنظیمات سیاست تسهیل کمی یا همونQE نیز بدون تغییر بمونه.

گمانه زنی ها اشاره به این داره که نرخ ها در محدوده پایین و داده های مبهم اخیر هم موافق ایجاد وقفه در سیاست ها باشه.

هیچ تغییر عمده ای در چهارچوب سیاست های امسال انتظار نمیره اما در بیانیه توجهات معطوف به سرنخ هایی در ارتباط با سال آینده می باشد.

منابع نزدیک به اتحادیه اروپا می گویند مذاکرات طرفین طی آخر هفته کاملا دشوار بوده است و اختلاف بزرگ حول سه موضوع اصلی باقی مانده اند.