رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین می گوید سطح فعلی خرید اوراق از سوی فدرال رزرو در حال ایجاد محرک های بسیار قدرتمندی است.

 رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین می گوید سطح فعلی خرید اوراق از سوی فدرال رزرو در حال ایجاد محرک های بسیار قدرتمندی است.

وی افزود اگر فدرال رزرو تصمیم بگیرد که محرک های بیشتر مورد نیاز است، تمدید مدت خریدها می تواند یک گزینه باشد.

در کوتاه مدت محدودیت هایی جهت بهبودی اقتصاد وجود دارد اما چشم انداز بهتری با توجه به واکسن در میان مدت وجود دارد.بارکین سال آینده حق رای به نرخ های بهره را خواهد داشت.

 


شاخص مدیران خرید شیکاگو در ارزیابی ماه نوامبر به طور نسبی پایین تر از عدد ۵۹ انتظارات به عدد ۵۸.۲ نزول کرد.