شاخص بخش تولیدی مدیران خرید آلمان در ارزیابی نهایی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۷.۹ بود کمی پایین تر به عدد ۵۷.۸ رسید.

 شاخص بخش تولیدی مدیران خرید آلمان در ارزیابی نهایی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۷.۹ بود کمی پایین تر به عدد ۵۷.۸ رسید.


عدد قبلی  ۵۷.۹ بوده است.


نرخ بیکاری که پیش بینی برای آن عدد ۶.۳٪ بود به عدد ۶.۱٪  بهبود یافت.


دوره گذشته عدد ۶.۲٪ بوده است.


تغییرات بیکاری نیز که انتظارات برای آن عدد۸K بود بهتر از انتظار به عدد۳۹K- رسید.دوره گذشته عدد۳۵K- بوده است.


 

رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین می گوید سطح فعلی خرید اوراق از سوی فدرال رزرو در حال ایجاد محرک های بسیار قدرتمندی است.