شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی سالیانه فصل سوم که انتظارات کلی بازار برای آن عدد ۴۷.۶٪ بود پایین تر از آن به عدد ۴۰.۵٪ نزول کرد.

 شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی سالیانه فصل سوم که انتظارات کلی بازار برای آن عدد ۴۷.۶٪ بود پایین تر از آن به عدد ۴۰.۵٪ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۳۸.۷٪- بوده است.


ارزیابی ماهیانه سپتامبرGDP کانادا نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۹٪ بوده به عدد ۰.۸٪  رسید.


دوره گذشته عدد. ۱.۲٪ بوده است.سخنگوی دولت انگلستان می گوید این کشور به مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا در طول هفته ادامه خواهد داد.