به گزارش تایمز مذاکرات تجاری برکسیت وارد مراحل نهایی شده است به طوریکه طرفین نسبت به توافق تا انتهای هفته خوشبین هستند.

به گزارش تایمز مذاکرات تجاری برکسیت وارد مراحل نهایی شده است به طوریکه طرفین نسبت به توافق تا انتهای هفته خوشبین هستند.


با این حال در این گزارش همچنین گفته شده که هنوز هم احتمال فروپاشی مذاکرات وجود دارد. 


جهش بزرگ پوند استرلینگ در واکنش به این خبر

 


رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در تستیفای کنگره می گوید: فدرال رزرو به ایجاد حمایت قدرتمند ادامه خواهد داد.