میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در ارتباط با مذاکرات برگزیت می گوید سه موضوع اصلی همچنان حل نشده اند.

 به نقل از یک دیپلمات اتحادیه اروپا 

میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در ارتباط با مذاکرات برگزیت می گوید سه موضوع اصلی همچنان حل نشده اند.

همچنین گفته می شود وی به سفرای اتحادیه اروپا قرار است بگوید که توافق برگزیت شاید در کار نباشد.

نگاهی به فضای بازار