به گزارش تایمز فرانسه و سایر کشور های که موضع سفت و سختی دارند تهدید کرده اند که اگر بریتانیا موضع خود را در مذاکرات و بحث شیلات تغییر ندهد خواستار برگزیت بدون توافق خواهند بود.

در اینجا بنویسید...

طلا اطراف نرخ ۱۸۱۰ در حال معامله شدن هست