سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت: نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم اما همواره گفته شده که مشکلی با خروج بدون توافق هم نداریم.

 سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت:

نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم اما همواره گفته شده که مشکلی با خروج بدون توافق هم نداریم.

موضع ما نسبت به لایحه بازار داخلی تغییری نکرده است.

 

شکست نرخ ۱.۲ چه تاثیری در روندEURUSDخواهد داشت!؟