وزیر امور خارجه ایرلند سیمون کاونی باور دارد که توافق تجاری برگزیت می تواند طی چند روز بعدی حاصل شود.

وزیر امور خارجه ایرلند سیمون کاونی باور دارد که توافق تجاری برگزیت می تواند طی چند روز بعدی حاصل شود.

وی افزود:

تمدید دوره در کار نخواهد بود.

در ارتباط با دو موضوع نهایی باقیمانده یعنی شیلات و حق حاکمیت تا چند روز آتی باید راه حل پیدا شود.

 


نگاهی به فضای بازار