به گزارش منابع نزدیک به رویترز گفتگو های اوپک پلاس در راستای تمدید کاهش تولیدات نفت همراه با افزایش تدریجی در خروجی می باشد.

در اینجا بنویسید...

فروشندگان از قیمتAUDUSDپشتیبانی نمیکنند: