شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای شاخص ۵۶ بود به عدد ۵۵.۹ رسید.

 شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای شاخص ۵۶ بود به عدد ۵۵.۹ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۶.۶ بوده است.


بخش سفارشات جدید این شاخص بهتر از انتظارات که ۴۹.۶ بود به عدد ۵۷.۲ رسید.


دوره قبل عدد ۵۸.۸. بوده است.


بخش اشتغال هم بهتر از عدد ۵۰.۹ انتظارات به عدد ۵۱.۵ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۰.۱ بوده است.

 

تازه ترین به روز رسانی از وضعیت مذاکرات برگزیت: به گفته عضوی از تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا هنوز راهی در مذاکرات وجود دارد که باید طی شود.