سفارشات کارخانه ای آلمان در ارزیابی ماهیانه اکتبر بهتر از عدد ۱.۵٪ انتظارات به عدد ۲.۹٪ رسید.

 سفارشات کارخانه ای آلمان در ارزیابی ماهیانه اکتبر بهتر از عدد ۱.۵٪ انتظارات به عدد ۲.۹٪ رسید.


دوره قبل عدد ۰.۵٪ بوده است.

 


به گزارشBBC و به نقل از یک منبع دولتی گفته می شود : مذاکرات امروز بعد از ظهر بد پیش رفته و اتحادیه اروپا عناصر جدیدی را وارد مذاکرات کرده است.