وزیر امور اروپایی فرانسه می گوید ریسک برگزیت بدون توافق همچنان وجود دارد.

 وزیر امور اروپایی فرانسه می گوید ریسک برگزیت بدون توافق همچنان وجود دارد.


وی افزود:

هر گونه توافقی را که رضایت بخش نباشد وتو می کنیم.

 


سفارشات کارخانه ای آلمان در ارزیابی ماهیانه اکتبر بهتر از عدد ۱.۵٪ انتظارات به عدد ۲.۹٪ رسید.