مقامات رسمی اتحادیه اروپا می گویند توافق تجاری انگلستان قریب الوقوع است. انتظار می رود توافق تا آخر هفته انجام شود.

 مقامات رسمی اتحادیه اروپا می گویند توافق تجاری انگلستان قریب الوقوع است.

انتظار می رود توافق تا آخر هفته انجام شود.


همچنین گزارش شده است که:

اتحادیه اروپا در مورد تقاضا های مربوط به کمک های دولتی موضع محکمی دارد.

رهبران اتحادیه ممکن است نشست دیگری پس از جلسه دهم و یازدهم دسامبر داشته باشند.

 

شکست قیمتی USDCAD