بانک مرکزی کانادا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.
بانک مرکزی کانادا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. بیانیه سیاست های پولی: سطح فعلی سیاست ها را تا زمانیکه اهداف مورد نظر حاصل نشود حفظ خواهیم کرد. به برنامه های فعلی سیاست های تسهیل کمی ادامه داده می شود.


بانک مرکزی کانادا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.


 بیانیه سیاست های پولی:

سطح فعلی سیاست ها را تا زمانیکه اهداف مورد نظر حاصل نشود حفظ خواهیم کرد.

به برنامه های فعلی سیاست های تسهیل کمی ادامه داده می شود.

امروز برنامه های آمادگی متمرکز بر روی نتیجه بدون توافق احتمالی آغاز خواهد شد.
کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا می گوید امروز برنامه های آمادگی متمرکز بر روی نتیجه بدون توافق احتمالی آغاز خواهد شد. وی اشاره داشته است که با توجه به سخنرانی امروز بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان در پارلمان خیلی از حصول توافق اطمینان ندارد. همچنین گفته می شود نسبت به برگزیت در نشست شورای اتحادیه اروپا تصمیم گیری نخواهد شد. امشب قرار است در حوالی ساعت ۲۲:۳۰ به وقت بوریس جانسن و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین نشست داشته باشند.