به گفته منابع اوپک پلاس وزیر انرژی سعودی می گوید اوپک پلاس می تواند در صورتیکه شرایط بدتر شود فراخوان یک نشست فوق العاده در ماه اکتبر را جهت اتخاذ اقدامات بیشتر ارائه کند.

 به گفته منابع اوپک پلاس وزیر انرژی سعودی می گوید اوپک پلاس می تواند در صورتیکه شرایط بدتر شود فراخوان یک نشست فوق العاده در ماه اکتبر را جهت اتخاذ اقدامات بیشتر ارائه کند.به گفته دیپلمات اروپایی اتحادیه اروپا برنامه ای جهت پایان دادن به مذاکرات برگزیت با انگلستان ندارد.