بیانیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. بیانیه سیاست‌های پولی: مطابق انتظارات ۵۰۰ میلیون یورو به برنامه کمکهای اضطراری همه گیری تا ماه مارس ۲۰۲۲ اضافه شده است. بانک‌مرکزی اروپا همچنان به خرید دارایی ها ادامه خواهد داد تا زمانی که احساس کند بحران ناشی از همه گیری پایان یافته است. همچنین بانک مرکزی اروپا برنامه TLTRO را با پایینترین نرخ تا ماه ژوئن ۲۰۲۲ تمدید کرده است. همچنین بانک مرکزی اروپا به رصد کردن تحولات مرتبط با نرخ تبادلی یورو ادامه خواهد داد. و در صورت لزوم آماده است تا تمامی ابزارهای لازم را تنظیم کند. از سوی دیگر تا زمانی که نرخ تورم به محدوده هدف نرسد همچنان نرخهای بهره در سطوح پایین قرار خواهد داشت. در عین حال شرایط نامطمئن در سطوح بالا قرار دارد از جمله پویایی همه گیری و زمان توزیع واکسن.


بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰٪ ثابت نگه داشت.


بیانیه سیاست‌های پولی:

مطابق انتظارات ۵۰۰ میلیون یورو به برنامه کمکهای اضطراری همه گیری تا ماه مارس ۲۰۲۲ اضافه شده است. 

بانک‌مرکزی اروپا همچنان به خرید دارایی ها ادامه خواهد داد تا زمانی که احساس کند بحران ناشی از همه گیری پایان یافته است.

همچنین بانک مرکزی اروپا برنامه TLTRO را با پایینترین نرخ تا ماه ژوئن ۲۰۲۲ تمدید کرده است. 

همچنین بانک مرکزی اروپا به رصد کردن تحولات مرتبط با نرخ تبادلی یورو ادامه خواهد داد. 

و در صورت لزوم آماده است تا  تمامی ابزارهای لازم را تنظیم کند. 

از سوی دیگر تا زمانی که نرخ تورم به محدوده هدف نرسد همچنان نرخهای بهره در سطوح پایین قرار خواهد داشت. 

در عین حال شرایط نامطمئن در سطوح بالا قرار دارد از جمله پویایی همه گیری و زمان توزیع واکسن.

ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده بالاتر از انتظارات به عدد ۱۵.۲ میلیون رسید
ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سوی دپارتمان انرژی در ارزیابی هفته منتهی به ۴ دسامبر بالاتر از انتظارات به عدد ۱۵.۲ میلیون رسید. عدد قبلی ۰.۷- میلیون بوده است.