رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی گفت
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: بانک مرکزی مهمات زیادی در زرادخانه خود جهت مقابله با آشفتگی بازار دارد. بانک مرکزی کار گسترده ای با بانکها در زمینه عملی بودن نرخ های منفی انجام داده است و اقدامات همچنان ادامه دارد. محدودیت هایی برای آنچه که بانک مرکزی جهت محدود سازی اختلال پس از اتمام دوره انتقال برگزیت می تواند انجام دهد وجود دارد.


رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی:

بانک مرکزی مهمات زیادی در زرادخانه خود جهت مقابله با آشفتگی بازار دارد.

بانک مرکزی کار گسترده ای با بانکها در زمینه عملی بودن نرخ های منفی انجام داده است و اقدامات همچنان ادامه دارد.

محدودیت هایی برای آنچه که بانک مرکزی جهت محدود سازی اختلال پس از اتمام دوره انتقال برگزیت می تواند انجام دهد وجود دارد.

برگزیت بدون توافق تجاری محتمل ترین گزینه می باشد
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فن در لین در نشست شورای این اتحادیه می گوید برگزیت بدون توافق تجاری محتمل ترین گزینه می باشد. همچنین گفته می شود رهبران اتحادیه اروپا بیشتر از ده دقیقه در ارتباط با برگزیت در این نشست صحبت نداشته اند.