وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با برگزیت
وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با برگزیت باور دارد که برخی پیشرفت ها در حال انجام است و همچنان امیدوار به یک خروجی موفقیت آمیز در مذاکرات می باشد. نماینده آلمان نیز به اتحادیه اروپا گفته است که امکان حصول توافق وجود دارد.


وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با برگزیت باور دارد که برخی پیشرفت ها در حال انجام است و همچنان امیدوار به یک خروجی موفقیت آمیز در مذاکرات می باشد.


نماینده آلمان نیز به اتحادیه اروپا گفته است که امکان حصول توافق وجود دارد.

واکسن کاندید شده کمپانی مدرنا ۹۴.۱٪ اثر بخشی دارد
بر اساس اسناد منتشر شده از سوی سازمان غذا و دارو ایالات متحده واکسن کاندید شده کمپانی مدرنا: ۹۴.۱٪ اثر بخشی دارد. داده ها حکایت از ایمنی مطلوب دارند. نگرانی خاصی که از صدور مجوز استفاده اضطراری جلوگیری کند وجود ندارد. فیوچرز شاخص های سهام در واکنش به این خبر تغییر چندانی نداشتند.