تبریک رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل به جو بایدن
تبریک رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل به جو بایدن سناتور مک کانل که در حال سخنرانی است گفت: الکترال کالج حرف خود را زده است و ایالات متحده یک رئیس جمهور و یک معاون ریاست جمهوری دارد و می خواهم به او تبریک بگویم.


تبریک رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل به جو بایدن


سناتور مک کانل که در حال سخنرانی است گفت:

الکترال کالج حرف خود را زده است و ایالات متحده یک رئیس جمهور و یک معاون ریاست جمهوری دارد و می خواهم به او تبریک بگویم.

وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با برگزیت
وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با برگزیت باور دارد که برخی پیشرفت ها در حال انجام است و همچنان امیدوار به یک خروجی موفقیت آمیز در مذاکرات می باشد. نماینده آلمان نیز به اتحادیه اروپا گفته است که امکان حصول توافق وجود دارد.