لمایر وزیر اقتصاد فرانسه: ممنوعیت های مربوط به کووید 19 برای فرانسه هزینه 2 میلیارد یورویی را به همراه داشته است.

 لمایر وزیر اقتصاد فرانسه: 

 ممنوعیت های مربوط به کووید 19 برای فرانسه هزینه 2 میلیارد یورویی را به همراه داشته است.

 در سه ماهه آخر سال ارقام اقتصاد فرانسه منفی خواهد بود. 

 امیدواریم فرانسه در 2021 بازگشت اقتصادی قدرتمندی داشته باشد.پلوسی: نیاز است تا به توافق بسته کمکی برسیم.