وزارت اقتصاد آلمان: تأثیرات کوید 19 بر روی بازار کار هنوز هم مهم است و بهبود کمی درحال حاضر مشهود است.

 وزارت اقتصاد آلمان: 

تأثیرات کوید 19 بر روی بازار کار هنوز هم مهم است و بهبود کمی درحال حاضر مشهود است.

پیش بینی می شود اقتصاد آلمان بالاترین نرخ رشد سه ماهه ی ثبت شده در فصل سوم را نشان دهد.

اندیکاتورها اما ادامه روند آهسته ریکاوری را در فصل چهارم نشان می دهند.رویترز نیز پس از گزارش بلومبرگ تایید میکند که رهبران اتحادیه اروپا می گویند پیشرفت در مذاکرات تجاری برگزیت جهت رسیدن به توافق کافی نبوده است.