گفته می شود که واکسن کووید 19 آسترازنیکا دانشگاه آکسفورد انگلستان از دستورالعمل های ژنتیکی برنامه ریزی شده خود پیروی می کند.

در اینجا بنویسید...

هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان: مخارج مصرفی خانوارهای انگلستان بسیار مقاوم بوده است.