رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس نیل کاشکاری: خواهان تعهد قویتر به نرخ های بهره صفر درصد هستم.

رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس نیل کاشکاری:

خواهان تعهد قویتر به نرخ های بهره صفر درصد هستم.

و می خواهم فدرال رزرو در قبال افزایش نرخ ها تا زمانیکه تورم اصلی برای یک سال در ۲٪ باشد به موضع صبر کردن متعهد شود.

تحت راهنمای پیش رو جدید فدرال رزرو همچنان ممکن است که پیش از دستیابی به اهداف خود نرخ ها را افزایش دهد.

تورم پایدار ۲٪ می تواند نشان دهد که اقتصاد در اشتغال کامل است.

دشوار است تا در زمان واقعی ارزیابی کنیم که آیا اقتصاد در اشتغال کامل است و یا تورم آماده افزایش است.


 

نظرات رئیس فدرال رزرو آتلانتاBostic: مشکلی با تورم بالای ۲٪ ندارم اما بیشتر به دنبال خط مسیر هستیم تا تا سطوح. قبل از اینکه بخواهیم اقدامی کنیم صبر خواهیم کرد تا مدارک مبنی بر فوران تورم ببینیم.