نتایج ایده های معاملاتی ماه سپتامبر 2020

 نتایج ایده ها ی معاملاتی ماه سپتامبر 2020

رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول همچنین می گوید: این بحران بسیاری از تغییرات پیشین مرتبط با فناوری را تسریع می کند و به نظر نمی رسد به اقتصاد مشابهی باز گردیم.