معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس می گوید برگزیت بدون توافق حتی اگر جذاب هم نباشد قابل استثنا نیست.

 معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس می گوید برگزیت بدون توافق حتی اگر جذاب هم نباشد قابل استثنا نیست.

انگلستان نمی تواند انتظار رفتاری خاص در مذاکرات برگزیت را داشته باشد.رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: قدرت ریکاوری اقتصادی نامشخص و ناقص است.