نظرات رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: ریکاوری اقتصادی انگلستان در فصل سوم کمی جلوتر از انتظارات کمیته سیاستگذاری بوده است.

 نظرات رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی:

ریکاوری اقتصادی انگلستان در فصل سوم کمی جلوتر از انتظارات کمیته سیاستگذاری بوده است.

اما جدای از آن احیای اقتصاد در مسیری ناهموار است.

اقتصاد کشور را می توان نیمه پر یا خالی لیوان در نظر گرفت.

نگاه جدی به فضای کاهش بیشتر نرخ ها صورت گرفته است که شامل نرخ های بهره منفی نیز می شود.

هر آنچه که لازم باشد جهت حمایت از اقتصاد انجام خواهیم داد.

قبل از اینکه بخواهیم سیاست ها را تغییر دهیم نیاز به شواهد بسیاری خواهیم داشت که در اهداف خود به تورم پایدار ۲٪ رسیده ایم.

بیانیه هفته گذشته بدین اشاره نداشته است که بانک مرکزی انگلستان از نرخ های بهره منفی استفاده خواهد کرد.

کارهای فنی برروی نرخ های بهره منفی کمی زمان خواهد برد و در حال حاضر چیزی بیشتر در مورد نرخ های منفی نمی گوییم.وزیر کابینه دولت انگلستانGove می گوید: محدودیت های جدید اعمال خواهند شد و نخست وزیر جزئیات بیشتری شرح خواهد داد.