وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید: مذاکرات دور چهارم توافقنامه تجارت آزاد بین انگلستان و ایالات متحده به پایان رسیده است.
وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید:
 مذاکرات دور چهارم توافقنامه تجارت آزاد بین انگلستان و ایالات متحده به پایان رسیده است.
طرفین پیشنهادات اولیه خود را در ارتباط با تعرفه ها و دسترسی بازار مطرح کرده اند.
مذاکرات در طول پاییز با سرعت ادامه خواهد یافت.


نظرات رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: ریکاوری اقتصادی انگلستان در فصل سوم کمی جلوتر از انتظارات کمیته سیاستگذاری بوده است.