سردبیر نشریه گلوبال تایمز در توئیت خود می گوید هیچ راهی وجود ندارد که دولت چین تقاضای ایالات متحده در ارتباط با تیک تاک را بپذیرد.

در اینجا بنویسید...

وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید: مذاکرات دور چهارم توافقنامه تجارت آزاد بین انگلستان و ایالات متحده به پایان رسیده است.