وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید نمی توان از یک تعطیلی کامل دیگر خودداری کرد.

 وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید نمی توان از یک تعطیلی کامل دیگر خودداری کرد.

محدودیت های مرتبط با ویروس جدی و متناسب هستند.

بهتر است اکنون از مردم بخواهیم تا از خانه کار کنند تا اینکه بعدا به یک تعطیلی کامل متوسل شویم.

ما اقدامات مناسبی داریم و اگر همگان از این اقدامات پیروی کنند بدون تعطیلی ملی وارد کریسمس خواهیم شد.رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.