میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت: همچنان مصمم به حصول توافق تجاری بر سر برگزیت هستم.

 میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت:

همچنان مصمم به حصول توافق تجاری بر سر برگزیت هستم.

خونسرد، واقع گرا و محکم باقی می مانیم.بخش خدماتی شاخصMarkit PMI انگلستان در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶ بود به عدد ۵۵.۱ نزول کرد.