رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید منطقی است که فکر کنیم الگوی ریکاوری سریع تابستان به همان شکل ادامه نمی یابد.
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید منطقی است که فکر کنیم الگوی ریکاوری سریع تابستان به همان شکل ادامه نمی یابد.
شدیدا از طرح حمایتی مشاغل وزیر خزانه داری دلگرم شده ام


رئیس فدرال رزرو بوستون روزنگرن می گوید بیانیه فدرال رزرو شفاف ساخت کهFED به طور بالقوه اگر عدم تعادل مالی وجود داشته باشد می تواند نرخ ها را افزایش دهد.