استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید می توانیم از قانونی حمایت کنیم که بخشش خودکار برای برنامه محافظت از چک کسب و کارهای کوچک داشته باشد.

 ستیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید می توانیم از قانونی حمایت کنیم که بخشش خودکار برای برنامه محافظت از چک کسب و کارهای کوچک داشته باشد.

وی همچنین می گوید در نظر دارد تا با نانسی پلوسی جهت مصالحه بر سر دور تازه ای از محرک ها گفتگو کند.جیروم پاول رئیس فدرال رزرو بار دیگر تاکید می کند که احتمالا حمایت مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود.