معاون بهداشت مادرید اسپانیا می گوید حدود یک میلیون نفر در این ناحیه در قرنطینه قرار گرفته اند و همچنین نواحی تحت قرنطینه از ۳۷ مورد قبلی به ۴۵ مورد افزایش یافته است.

در اینجا بنویسید...

عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی می گوید تورم هنوز در جایی که می خواهیم نیست. وی افزود: