بولتن اقتصادی فصلی بانک مرکزی انگلستان می گوید: کسب و کارها گزارش داده اند که کووید۱۹ و اقدامات مهار کننده آن منجر به نزول ۳۰٪ فروشها در فصل دوم شده است.

 بولتن اقتصادی فصلی بانک مرکزی انگلستان می گوید:

 کسب و کارها گزارش داده اند که کووید۱۹ و اقدامات مهار کننده آن منجر به نزول ۳۰٪ فروشها در فصل دوم شده است.

و انتظار می رود در نیمه دوم سال کاهش بیشتری در اشتغال وجود داشته باشد.معاون بهداشت مادرید اسپانیا می گوید حدود یک میلیون نفر در این ناحیه در قرنطینه قرار گرفته اند و همچنین نواحی تحت قرنطینه از ۳۷ مورد قبلی به ۴۵ مورد افزایش یافته است.