وزیر دارایی فرانسه لِمایر می گوید این کشور برنامه ای جهت اعمال اقدامات محدودسازی جدید ملی ندارد.

در اینجا بنویسید...

وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده حاصل شده است.