تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت می گوید: توافق همچنان امکانپذیر است اما شکاف های قابل توجهی وجود دارند.

 سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت می گوید:

 توافق همچنان امکانپذیر است اما شکاف های قابل توجهی وجود دارند.

اتحادیه اروپا باید موضع واقع بینانه تری را جهت رسیدن به توافق اتخاذ کند.


.

معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکوویچ می گوید موضع انگلستان نسبت به چیزی که اتحادیه اروپا بتواند آن را بپذیرد فاصله دارد.