اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی بهتر از انتظارات که عدد ۹۰ بود به عدد ۱۰۱.۸ رسید.

 اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی بهتر از انتظارات که عدد ۹۰ بود به عدد ۱۰۱.۸ رسید.

دوره گذشته عدد ۸۴.۸ بوده است.

نظرات رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر( عضو رای دهنده به نرخ های بهره): بهبودی اقتصادی در شرایطی که کووید ۱۹ تحت کنترل باشد باید ادامه پیدا کند.