رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید: بهبودی اقتصادی فصل سوم کمی جلوتر از چیزی است که فکر می کردیم در ماه آگوست باید باشد.

 رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید:

بهبودی اقتصادی فصل سوم کمی جلوتر از چیزی است که فکر می کردیم در ماه آگوست باید باشد.

از ماه می ریکاوری سریع و تند وتیزی وجود داشته است اگرچه این بهبودی ناهموار است.عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو رابرت کاپلان می گوید احتمالا نرخ های بهره صفر درصد تا اواخر سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ مناسب باشد.