به گزارش برخی منابع چین آماده می شود تا تحقیقات ضد انحصاری در ارتباط با گوگل انجام دهد.

  به گزارش برخی منابع چین آماده می شود تا تحقیقات ضد انحصاری در ارتباط با گوگل انجام دهد.

گفته می شود نتیجه این تصمیم که تا پایان ماه بعدی مشخص می شود می تواند تحت تاثیر روابط ایالات متحده و چین قرار بگیرد.


عضو بانک مرکزی انگلستان هالدین: اقتصاد با شرایط فوق العاده نامطمئن مواجه است و ریسک ها نزولی هستند.